Изкуство

Понятието “изкуство” обхваща всички видове художествено творчество - литература, музика, живопис, архитектура, скулптура, танц, филм. Познаваме също така произведения на фолклорното, любителското и детското изкуство. Но те са продукти на непрофесионалното художествено творчество, което се приближава по специфика, техники, видове и жанрове до изкуството на професионалистите, на творците, развили и обогатили природните си заложби със съответното художествено образование.

Предмет на историята на изкуството

Предмет на историята на изкуството е изучаването на процеса на възникване и развитие на изкуството от най-дълбока древност до наши дни. Същевременно трябва да поясним, че под история на изкуството трябва да разбираме единствено историята на пластичните изкуства. Пластичните изкуства се делят на изобразителни - живопис, скулптура, графика, фотоизкуство и неизобразителни - архитектура, декоративно-приложно изкуство, гоблени и дизайн. Трябва обаче да подчертаем отсъствието на абсолютна граница между тях. За отделните видове пластични изкуства съществуват конкретни системно създавани истории с изключение на приложните изкуства, за които още не е написана история.